วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2553

แหล่งท่องเที่ยวใน อ.จอมบึง

พระพุทธฉายถ้ำฤาษีเขางู
           จากตัวเมืองราชบุรีใช้เส้นทางสายราชบุรี - จอมบึง - สวนผึ้ง หรือ ทางหลวงหมายเลข
3087   ไป 7 กิโลเมตร  จะมีทางแยกขวาเข้าไปถ้ำเขางู ตั้งอยู่ในเทือกเขางู   สิ่งที่น่าสนใจ 
ได้แก่    พระพุทธรูปสลักในหินปางปฐมเทศนา     ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่ที่สุดในจำนวน
สี่องค์   ที่สร้างขึ้นในสมัยทวารวดี   มีงานนมัสการพระพุทธรูปฉายเป็นประจำทุกปี  ในวันขึ้น
1  ค่ำ  เดือน 11   นอกจากนี้ในบริเวณเทือกเขางู   ยังมีถ้ำระฆัง และเขาพระบาท  ซึ่งมีรอย
พระพุทธบาทประดิษฐานบนยอดเขา  ปัจจุบันทางจังหวัดได้ปรับปรุงเป็นอุทยานหินเขางู  ซึ่งมี
ความสวยงามยิ่งขึ้น
                                                                                                                                    
ถ้ำเขาบิน
            ตั้งอยู่บนรอยต่อของสองอำเภอคือ อำเภอเมือง และอำเภอจอมบึง ถ้ำเขาบินนี้อยู่ห่างจาก
ตัวจังหวัดไปทางเส้นทางราชบุรี - จอมบึง  ระยะทางประมาณ  20  กม. จากปากทางมีทาง
แยกซ้ายมือเข้าไปประมาณ  2  กม.   ถ้ำเขาบินตั้งอยู่ในเทือกเขาบิน   ซึ่งมีความสูงประมาณ
200 เมตร เป็นถ้ำที่มีหินย้อยสวยงามมาก  สามารถจินตนาการเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ หลายชนิด 
สุดปลายถ้ำมีหินย้อย  เป็นรูปนกตัวใหญ่กำลังกางปีก  อันเป็นที่มาของชื่อถ้ำเขาบิน

                                                                                                                                     
ถ้ำจอมพล
     อยู่ห่างจากถ้ำเขาบินไป  11  กิโลเมตร  ถ้ำจอมพลอยู่บริเวณสวนรุกขชาติ เดิมถ้ำจอมพลมีชื่อว่า
มุจลินทร์  ถ้ำนี้อยู่ในเขาชื่อว่า  เขากลางเมือง  มีความสูง  191  เมตร  มีฝูงลิงอาศัยอยู่จำนวนมาก
ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยวยงาม  มีป้ายบอกชื่อไว้อย่างชัดเจน เช่น สร้อยระย้า ผาวิจิตร แส้จามรี
บรมอาสน์  ธาติเนรมิต  มัสยาสถิตย์  ประสิทธิ์เทวา  และเกศาสยาม  นอกจากนี้ข้างในถ้ำยังเป็นที่
ประดิษฐานของพระพุทธไสยาสน์  มีงานฉลองกันเป็นประจำทุกปีในน่าแล้ง เมื่อปี พ.ศ. 2483
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ  
ได้เสด็จประพาสถ้ำนี้  ทรงพอพระทัยหนงอกหินย้อยในถ้ำมาก  โดยเฉพาะหินย้อยผาวิจิตร  ซึ่งทำ
ให้ทรงจิตนาการว่าเหมือนกับได้จับริ้วไหมอินทราธนูบนป่าของจอมพล  จึงทรงพระราชทานนามถ้ำ
เสียใหม่เป็นถ้ำจอมพล

                                                                                                                                            
สวนรุกขชาติถ้ำจอมพล

                   ได้เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2497   เป็นต้นมา  โดยจอมพลผิน  ชุณหะวัณ
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรได้มอบให้กรมป่าไม้สงวนเนื้อที่ป่าบริเวณถ้ำจอมบลเพื่อใช้เป็น
ที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2552

คณิตศาสตร์
 คณิตศาสตร์ (อ่านว่า คะ-นิด-ตะ-สาด)
เป็นคำนาม หมายความว่า วิชาที่ว่าด้วยการคำนวณ
(ราชบัณฑิตยสถาน 2525: 183)
จากแนวคิดเบื้องต้น คำว่า ค่ายคณิตศาสตร์ น่าจะมีความหมายดังนี้
ค่ายคณิตศาสตร์ เป็นสถานที่พักชั่วคราวของคนจำนวนมากที่ร่วม

กิจกรรมต่างๆ ทางคณิตศาสตร์
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์